Stadgar

§1 Föreningens firma Föreningen är en ideell förening och föreningens firma är Eriksbergs Kulturbåtshamn i Göteborgorg.nr 802514-3820.

§2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun.

§3 Föreningens ändamål Föreningen skall utveckla och förvalta Eriksbergs kulturhamn så att den blir attraktiv som hemmahamn för kulturbåtar och traditionsfartyg Föreningen kan i begränsad omfattning hyra ut kajplatser till kommersiella båtar och annan kommersiell verksamhet med marin anknytning i syfte:att medlemmarna och deras traditionsfartyg/kulturbåtar skall kunna hyra och använda pirer, kajer, verkstadslokaler, miljöstation och övriga servicefunktioner till rimlig kostnad.Dessutom skall föreningen •främja och förmedla god kunskap om kulturbåtar och traditionsfartyg•främja samarbete med andra föreningar, organisationer och företag som sysslar med arrangemang som rör kulturbåtar och traditionsfartyg•sprida idéer och arbeta för att hamnen blir en stadigvarande kulturhamn i Göteborg.

§4a Medlemskap Föreningen är öppen för föreningar och företag med koppling till Eriksberg i Göteborg och till sjöfart med koppling till Göteborg, samt personer/organisationer som vill stödja föreningens ändamål.Föreningen kan ha stödmedlemskap för personer/organisationer som inte önskar ha kajplats och somvill stödja föreningens verksamhet. Efter styrelsebeslut kan stödmedlemmar administreras av särskildvänföreningMedlemskap beviljas av styrelsenMedlemskapet gäller från och med att medlemsavgiften är betald. Årsavgiften gäller för ett kalenderår och betalas i januari varje år. Nya medlemmar betalar vid inträdet.Gällande stadgar och trivsel/ordningsregler skall följas av medlem.Medlem skall följa anvisningar från styrelse/hamnkapten/annan person som styrelsen utser.

Stadgar för föreningen Eriksbergs Kulturbåtshamn antagna vid årsmöte 2019-04-17 ochslutligt antagna vid extra årsmöte 2019-10-01

§4b UteslutningMedlem som inte följer stadgar, trivsel/ordningsregler, myndighetsåligganden etc kan uteslutas av styrelsen. Medlem som blir utesluten av styrelsen kan begära att få frågan prövad på årsmöte eller särskilt påkallat medlemsmöte.

§5 Medlemsavgift Medlemsavgiftens storlek bestäms vid ordinarie årsmöte avseende efterföljande kalenderår

§6a Årsmöte / Extra medlemsmöteOrdinarie årsmöte hålls senast under april månads utgång. Extra medlemsmöte hålls när föreningens styrelse så beslutar eller om minst 20 % av medlemmarna eller föreningens revisorer så begär. Kallelse med dagordning till såväl ordinarie årsmöte som extra medlemsmöte ska vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före mötet. Kallelsen till möte kan ske via mejl.

§6b Rösträtt För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötetatt medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet. Medlem som inte har rösträtt har yttrande-och förslagsrätt på mötet.Organisation/företag/fartyg etc med flera personliga medlemskap har endast en röstStödmedlemskap innebär att man har yttranderätt men inte rösträtt§6c Dagordning ÅrsmöteVid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:aFastställande av röstlängd för mötetbFråga om mötet är behörigt utlystcFastställande av dagordningdVal av ordförande för möteteVal av sekreterare för mötetfVal av två justerare tillika rösträknare att tillsammans med ordföranden justera protokolletgFöredragning av verksamhetsberättelsehFöredragning av resultat-och balansräkningiFöredragning av revisionsberättelse

Stadgar för föreningen Eriksbergs Kulturbåtshamn antagna vid årsmöte 2019-04-17 ochslutligt antagna vid extra årsmöte 2019-10-01jBeslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt disposition av överskott/underskottkBeslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöternalBeslut om antalet styrelseledamöter mVal av styrelseordförande på ett årnVal av ledamöter till styrelsen på två åroVal av två revisorer på ett årpVal av en revisorssuppleant på ett årqVal av två personer till valberedning på ett år, varav en sammankallanderMotioner och förslag från medlemmarnas Förslag från styrelsentRedovisning av styrelsens förslag till verksamhetsplan och budgetuBeslut om medlemsavgiftvBeslut om verksamhetsplan och budget för innevarande årxMötets avslutande………………..y Övriga frågor

§7 MotionerMedlem som önskar få ett ärende behandlat vid stämma skall skriftligen framställa sin begäran till styrelsen senast den 31 januari.

§8 Styrelsen Styrelsen skall bestå av minst fem ordinarie ledamöter.Styrelseordföranden väljs på ett årÖvriga ledamöter väljs på två år. Valen ska genomföras med ambitionen att mandattiden utgår för halvaantalet vid varje tillfälle. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter och handlägger all löpande verksamhet under verksamhetsåret såsom:-ansvara för och förvalta föreningens medel,-förbereda årsmöte/allmänna möten.-upprätta ordnings/trivselregler/uppdragsbeskrivningar-fatta beslut om avgifter och hyror

Stadgar för föreningen Eriksbergs Kulturbåtshamn antagna vid årsmöte 2019-04-17 ochslutligt antagna vid extra årsmöte 2019-10-01-årligen göra översyn av ordningsregler/trivselregler för beslut på årsmöte eller medlemsmöte -Informera om hyresavtal / hyror/avgifter för presentation på årsmöte ellermedlemsmöteFöreningen har genom sin styrelse,ansvar för att lagar och förordningar följs såsom; Arbetsmiljö i verkstadslokaler, räddningsutrustning på kajer, miljö/avfall. Styrelsen äger rätt att utesluta medlem, se även §4b.Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem, anställd eller annan utsedd person.Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.

§9 Teckna firma Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet. Styrelsen kan dessutom utse styrelseledamöter att två i förening teckna föreningens firma.

§10 Valberedning Valberedningen skall bestå av minst två medlemmar med en sammankallande och väljs på ett år.

§11 Revisorer Revisionen skall bestå av två revisorer och en revisorssuppleant och väljs på ett år.Revisionen skall omfatta såväl räkenskaperna som förvaltningen.Föreningens räkenskaper skall lämnas till revisorn senast en månad före årsmöte. Revisorns revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen senast 2 veckor före årsmötet.

§12 Räkenskapsår Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

§13 BeslutsförhetMöte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.Omröstning sker öppet utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta.Beslut sker inom såväl styrelsen som på års-och medlemsmöten, med undantag för stadgeändring och upplösning av föreningen, med enkel majoritet. Vid lika röstetal har föreningens ordförande och i andra hand föreningens vice ordförande utslagsröst.

Stadgar för föreningen Eriksbergs Kulturbåtshamn antagna vid årsmöte 2019-04-17 ochslutligt antagna vid extra årsmöte 2019-10-01
§14 Stadgeändring Beslut om ändring av stadgar skall ske på två följande medlemsmöten med minst en månads mellanrum varav det första med enkel majoritet och det andra med kvalificerad majoritet.
§15 Föreningens upplösning Beslut om upplösning av föreningen skall ske på två följande medlemsmöten med minst en månads mellanrum varav det första med enkel majoritet och det andra med kvalificerad majoritet.Vid upplösning av föreningen skall eventuella tillgångar i första hand tillfalla organisation som är beredd att bedriva fortsatt verksamhet av Eriksbergs Kulturbåtshamn och i andra hand tillfalla annan förening som har intressen som överensstämmer med dessa stadgars ändamålsparagraf. Organisationen ska ha sitt säte i Göteborg